Oswego Hotel

500 Oswego St, Victoria, BC V8V 5C1
250-294-7500
https://www.oswegovictoria.com/

Oswego Hotel