Maki Sushi Restaurant

12-515 Harvey Ave, Kelowna, BC V1Y 6C7
250-868-9200
http://www.makisushikelowna.com

Maki Sushi Restaurant

Welcome to the Maki Sushi Restaurant.