Oswego Hotel

500 Oswego St, Victoria, BC V8V 5C1
250-940-7500
https://www.facebook.com/291073116583

Oswego Hotel